Okres Trnava

Čo prinášajú a berú občanovi samosprávne kraje, prečo je dôležité prísť k voľbám.

SK 3 Stanislav Barič
Stano Drobný

Samosprávne kraje, nazvané ako vyššie územné celky (VÚC), vznikli v roku 2001. Prevzali na seba kompetencie, ktoré mala pred tým štátna správa.

Mnohí hovoria, že tým bola zbytočne vytvorená nová inštitúcia. Pôvodný stav, keď jedna štátna správa riešila všetko, pokladajú za efektívnejší.

Cieľom našej strany je tento stav zmeniť a spraviť zo samosprávnych krajov efektívnu zložku verejnej správy, ktorá bude bližšie k občanom.

Ak sa občanom podarí zvoliť si predsedu kraja a zastupiteľstvo z ľudí, ktorým je korupčné správanie cudzie, vtedy sa stane ich VÚC efektívnejšie než pôvodný model štátnej správy krajov.

Pretože všetci vieme ako neefektívne sa hospodári všade tam, kde má dosah súčasná vláda.

Ako sa peniaze z našich daní strácajú a "skutok sa nestal"...

Trnavský samosprávny kraj má na rok 2017 plánovaný rozpočet (príjmy) vo výške 113 miliónov Eur. V drvivej väčšine ide o peniaze daňových poplatníkov, získané z dane z príjmov fyzických osôb alebo transferom zo štátneho rozpočtu.

Pokiaľ zvolení zástupcovia neustrážia efektívnosť využitia finančných zdrojov kraja, potom si budú občania naďalej ničiť svoje autá na rozbitých cestách a naše deti budú chodiť do schátraných škôl s nízkou kvalitou výučby.

Šomraním "pri pive" sa problémy Slovenska nevyriešia. Je potrebné si v sobotu 4. 11. 2017 nájsť čas a zúčastniť sa volieb. Je čas ukázať tzv. štandardným politikom, že občania chcú zmenu!

Bc. Stanislav Drobný, predseda krajského klubu Trnava Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Stanislav Barič

Trnavský samosprávny kraj má všetky predpoklady byť dobrým miestom pre život.

Krajom, ktorého obyvatelia a návštevníci budú cestovať po kvalitných cestách svojím autom alebo cenovo prístupnou a dostatočne hustou autobusovou dopravou.

Miestom, ktoré nezabúda na potreby starých ľudí, miestom, kde je dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť.

Krajom, kde mladým ľuďom dajú stredné školy také vzdelanie, že sa vo svete nestratia.

A tiež krajom, kde sa nájdu prostriedky aj na podporu kultúry.

Toto všetko chce premyslené a zodpovedné rozhodnutia poslancov zo zastupiteľstva kraja.

Rozhodnutia, ktorých cieľom nebude osobný prospech pár politikov a ich sponzorov ale prospech každého občana kraja.

A my z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko budeme robiť rozhodnutia v prospech občanov.

Nekradli sme, nekradneme a nebudeme kradnúť!

Obchodná akadémia Cesta Modra - Trnava

Do kompetencie samosprávnych krajov patrí stredné školstvo. V Trnave je to napríklad Obchodná akadémia.

Samosprávny kraj má povinnosť sa starať o cesty II. a III. triedy.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 1


TNK hlavička
SK 15 Ing. Richard Gažo SK 21 Vladimír Hečko
Ing. Richard Gažo

Profesne pôsobím v oblasti poľnohospodárstva, konkrétnejšie v odvetví vinohradnícko - vinárskej výroby.

Poľnohospodárska prvovýroba by mala byť úzko spojená s rozvojom agroturistiky, cezhraničnej spolupráce, rozvojom vidieka, krajinotvorbou a ochranou životného prostredia.

Všetci však vidíme, že u nás tomu tak nie je. Stačí však prejsť len malý kúsok za hranice, k našim rakúskym susedom, a naskytá sa nám úplne iný pohľad.

Prečo to v jednej krajine ide a v inej nie?

Odpoveď: naši susedia si zvolili za svojich zástupcov poctivých ľudí spomedzi seba - odborníkov. My na Slovensku sme si zvolili zvučné mená – tzv. celebrity, či všeobecne známych štandardných politikov.

Dôsledky tejto zlej voľby budeme cítiť ešte dlho. Vymeňme preto v týchto voľbách do VÚC ľúbivé reči za skutky, celebrity za odborníkov, korupciu za transparentnosť...pre blaho nás všetkých a nie len pre pár vyvolených!

Je potrebné čím skôr začať s nápravou na Slovensku, a preto už v týchto voľbách voľme zmenu!

Vladimír Hečko

Krajská samospráva v mnohých oblastiach zásadne ovplyvňuje kvalitu života občanov v našom kraji.

V krajskom zastupiteľstve by som chcel predovšetkým napomôcť rozvoju športu v kraji a k zvyšovaniu kvality vzdelávania na našich školách.

Veľmi potrebujeme skvalitniť podmienky pre rozvoj mladých ľudí, pretože oni sú naša budúcnosť.

Samozrejme nesmie sa zabudnúť ani na starších. Kraj prevádzkuje niekoľko domovov sociálnych služieb. Rozsah týchto služieb je potrebné zachovať a v prípade možnosti aj rozšíriť.

Odkiaľ na to vziať, keď všetko niečo stojí?

Kľúčom k úspechu je efektívne a transparentné hospodárenie v našom kraji.

A to je vecou nielen úradu samosprávneho kraja ale aj zastupiteľstva.

Ak sa do zastupiteľstva dostanú neskorumpovateľní kandidáti, tak to musí ísť!

šport
SK 32 Mgr. Peter Kupka
Mgr. Peter Kupka

Do pôsobnosti samosprávneho kraja patria viaceré dôležité oblasti. Krajská samospráva má vplyv na sociálny, ekonomický, kultúrny rozvoj kraja, životné prostredie, fungovanie zdravotníctva, rozvoj výchovy a vzdelávania, starostlivosť o mládež či starých ľudí.

Každý z nás chce jazdiť po kvalitnejších cestách, kratšie čakať u lekára na vyšetrenie, zmysluplne vyplniť čas svojich detí zaujímavými aktivitami, žiť v peknom a zdravom životnom prostredí.

Som presvedčený, že v týchto oblastiach sú značné rezervy a efektívnejším postupom môžeme spoločne dosiahnuť zlepšenie. Samozrejme to chce prácu, vytrvalosť a čas.

Základom je však vôľa k zmenám a spoľahlivá zásadová práca zvolených zástupcov v samosprávnom kraji.

Krajská samospráva musí byť transparentná. Zástupca obyvateľov musí zostať v nepretržitom kontakte so svojimi voličmi, informovať ich a byť nimi informovaný.

Vždy je možné nájsť riešenie každého problému. Trnavský samosprávny kraj má skutočne potenciál na rast.

Všade okolo seba máme šikovných ľudí s chuťou pracovať, a to je myslím najväčšie bohatstvo krajiny.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 2


TNK hlavička
SK 35 PhDr. Alexander Marček, EMBA SK 48 Jozef Remenár
PhDr. Alexander Marček, EMBA

V rámci procesu decentralizácie boli od štátu na samosprávne kraje prenesené právomoci výkonu sociálnych služieb.

A tak občania v týchto voľbách rozhodnú aj o tom, ako bude v našom kraji fungovať táto dôležitá oblasť služieb.

Dovolil by som si podotknúť, že v rámci problematiky sociálnych služieb v Trnavskom kraji sa vyskytujú problémy, ktoré sa vo veľkej miere týkajú nedostatku finančných prostriedkov.

S týmito problémami následne súvisí kvalita a adekvátnosť poskytovania sociálnych služieb, či schopnosť reagovať na individuálne potreby ľudí.

Mojim úsilím a skúsenosťami by som chcel napomôcť k posilneniu a skvalitneniu služieb, aby aj občan mal pocit, že na neho štát myslí.

Ako všetko v tomto štáte, je aj činnosť samosprávnych krajov o kvalite riadenia.

V prvom rade musí byť záujem riadiť veci v prospech občanov a nie pre prospech úzkej elity.

My z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko riešime veci v prospech občana a preto nás štandardní politici nemajú radi!

Jozef Remenár

Samosprávny kraj má svoje kompetencie a z nich vyplývajúce povinnosti.

Volič sa oprávnene pýta, ako chceme dosiahnuť uspokojivý stav v plnení úloh kraja.

Je to do veľkej miery o motivácii zamestnancov kraja. Hlavne to všetko ale závisí na dostatku finančných prostriedkov.

Mnohé veci na príjmovej strane rozpočtu kraj nemá ako ovplyvniť. Ale môže a musí ovplyvniť efektívne využívanie jeho zdrojov.

Je potrebné maximálne zvýšiť verejnú kontrolu hospodárenia samosprávneho kraja. Tam, kde veci prebiehajú transparentne, tam je pre rozkrádanie veľmi malý priestor.

Všetci vieme v akom stave sú naše cesty, cyklotrasy, školy, domovy sociálnych služieb. Všetko potrebuje údržbu a opravu.

Stredoškolské vzdelávanie musí nabrať na kvalite, aby zamestnávatelia nemuseli zamestnancov na kvalifikované pozície hľadať v iných krajoch či krajinách.

Pred novým zastupiteľstvom bude veľa náročných úloh.

Je veľmi dôležité aby čo najviac nových poslancov išlo do zastupiteľstva s cieľom pracovať pre národ!

SK 50 Mgr. Katarína Rešetová
Mgr. Katarína Rešetová

Mnohé veci v našom kraji je potrebné zlepšiť.

Školstvo: úroveň vzdelávania na stredných školách sústavne klesá. Ako keby hlavnou úlohou nášho školstva bolo vymývanie hláv našej mladej generácie.

Naši žiaci a študenti sú vedení tak, aby súhlasili s likvidáciou európskych národov a štátov. Nesmieme pripustiť, aby do riadenia nášho školstva vstupoval 3. sektor financovaný spoza oceánu.

Doprava: stav našich ciest je každému známy a na mnohých úsekoch neúnosný. Pre Trnavský kraj je osobitne dôležité kvalitné cestné prepojenie všetkých okresov so sídelným mestom.

Sociálna starostlivosť a zdravotníctvo: rastie počet ľudí odkázaných na pomoc v starobe a so zdravotnými problémami. Kompetencie samosprávneho kraja budeme chcieť využiť na skvalitnenie tejto starostlivosti. Pritom tvrdo a nekompromisne budeme odhaľovať všetky formy zneužívania klientov tak zo stránky finančnej ako aj morálnej.

Veľa úloh je pred nami aj v oblasti kultúry, ktorá už stráca znaky národnej kultúry.

Preto toto všetko je veľmi dôležité, aby v zastupiteľstve mali väčšinu proslovensky orientovaní poslanci.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 3


Okres Piešťany

Prečo sa občania chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko?

SK 69 Ing. Miloš Žužo

Ivan, dôchodca - Najväčší problém Slovenska je to, že politici kradnú. Keby oni nekradli, ako dobre by sa nám žilo. Ja verím, že kotlebovci kradnúť nebudú. Ale tu mám dupľovanú istotu. Lebo na nich polícia stále niečo hľadá a sleduje ich. Im ani nik úplatok neponúkne, lebo aj to je pri nich riskantné. Škoda, že polícia sa nevenuje ostatným politickým stranám takto, keby sa venovala, nekradli by, alebo aspoň teda menej.

Ing. Miloš Žužo

Počas mojej praxe som sa stretával s technickými riešeniami, ktoré vyžadovali nielen skúsenosti ale hlavne rozvážny a racionálny prístup.

Rovnaký prístup si vyžaduje rozumné rozhodovanie v zastupiteľskej funkcii poslanca samosprávneho kraja.

Je mnoho vecí, ktoré sa musia riešiť ak sa má náš kraj rozvíjať. Je potrebné zabrániť ďalšej privatizácii zdrojov vody.

Priemysel sa nebude rozvíjať bez kvalifikovaných pracovných síl. A tu je úloha samosprávneho kraja viac než jasná, kvalita štúdia na stredných školách sa musí rázne zvýšiť!

V oblasti dopravy je nevyhnutné mať kvalitné komunikácie, a tým docieliť zvýšenie priepustnosti cestných ťahov.

Kraj môže svojim občanom napomôcť aj v iných oblastiach.

Napríklad prostredníctvom cezhraničnej spolupráce môže propagovať turistické zaujímavosti kraja.

Námetov je veľa, ich úspešná realizácia chce poznanie a rozvahu.

A hlavne záujem pracovať pre občanov kraja, pracovať pre Slovensko!

Martina, 26 r. - Voliť budem, ak sa mi podarí v tom čase prísť na Slovensko. Keby som mala normálne platenú prácu na Slovensku, nebola by som vonku. Kandidátov od Kotlebu budem voliť preto, lebo on je naozaj proti tejto vláde a chce zmenu. A tiež viem, ako je to s tou migráciou, tam kde som, tam si musím vonku dávať veľký pozor na seba.

Ivana, 33 r. - Nemám moc času ani neviem, kto kandiduje. Ledva stíham robotu a okolo detí lietať. Jasné, že volím kotlebovcov. Na truc, nech sa tí hore uvedomia, že aj my čo pracujeme sme ľudia.

Ján, robotník, 53 r. - Jasné, že idem voliť a volím len tých z Ľudovej strany. Lebo toto sa už nedá. V roku 1989 nám sľubovali, že sa budeme mať dobre ako na západe. A ako sa máme? A ešte hovorili potom, že aj keď je menej výplaty, ale že je sloboda. Bola sloboda. Teraz chodia policajti v kuklách zatvárať ľudí za to, že niečo napíšu na internet. Ani plat ako na západe nie je, ani tá sloboda. Preto budem voliť kotlebovcov a každý mi môže...

Júlia, robotníčka 29 r. - Volila som Kotlebu vlani a budem jeho ľudí aj teraz. Lebo oni nie sú žiadna pánska fajta ale ľudia ako ja. A iba človek čo pozná starosti nás pracujúcich na linkách, len ten vie, čo je to za život. Keď vidím tých ulízaných pánkov v televízii ako nás v kuse klamú a stále zle a zle na Kotlebu, ide ma od jedu roztrhnúť. Ja som sa už rozhodla a nik ma nepresvedčí inak.

Emil, 42 r. - Ja som SZČO a ako sa štát ku mne správa? Samé povinnosti a za všetko pokuty. Ja viem, že toto nie je vecou kraja ale ja nebudem voliť do kraja tých, ktorých kamaráti v Bratislave mi toto robia.

bilboard
Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 4
PIEŠŤANY — Náš okres, Mesačník aktuálno-spoločenského a politického diania, 1.10.2017, Reg. Číslo: EV 5260/15, Vydáva: Ladislav Nagy, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany, E-mail: okreshc@centrum.sk, Tel.: +421 917 447278, Internetová verzia: www.pno.sk, Nepredajné, Ročník 3. Číslo 10. Október 2017