Archív značiek: Okresný klub Piešťany

Náš Trnavský kraj č. 10, október 2017

vydanie pre okres Galanta (otvorenie kliknutím na obrázok)
vydanie pre okres Hlohovec (otvorenie kliknutím na obrázok)
vydanie pre okres Piešťany (otvorenie kliknutím na obrázok)
vydanie pre okres Senica (otvorenie kliknutím na obrázok)
vydanie pre okres Skalica (otvorenie kliknutím na obrázok)
vydanie pre okres Trnava (otvorenie kliknutím na obrázok)

Púť v Dechticach v atmosfére stáročí našej viery

Je to naozaj zážitok.

Stovky úprimne veriacich  sa vydávajú na posvätné miesta aby si tam v úprimnosti a pokore  uctili a velebili Ježíša Krista, Pannu Máriu, archanjelov…

Čo robí túto púť takou čarovnou? Asi najviac chýbajúce oficiality, bez ktorých sa  nezaobíde napríklad púť v Šaštíne, kde to ani inak nejde.

Boričky. Energiu tohto miesta vnímavý človek iste pocíti…

Púť na Boričky má v sebe energiu čistého spontánneho obradu ako keby z čias, keď prví kresťania putovali ku svojich skromným chrámom.

Púť prechádza suchom trpiacim lesom, ktorý práve v ten deň konečne dostal aspoň malý dážď.
Púť práve dorazila na Boričky.
Väčšie množstvo pútnikov prišlo z veľmi vzdialených častí sveta.
5tica vizionárov prišla na dnešnú púť viesť modlitby a odovzdať veriacim požehnanie od Panny Márie

Účastníci púte  veria, že kontakt vizionárov s Pannou Máriou je skutočný.  Mnohí ľudia v Dechticiach a v okolí sú však skeptickí a púte nepodporujú ani  miestne cirkevné štruktúry.

Napriek tomu sa na púti zjavili traja kňazi, jeden zo Slovenska, druhý z Poľska, tretí z Maďarska. A tak pútnici počuli modlitby aj poľštine a maďarčine, Dechtice sa stávajú pútnickým miestom presahujúcim hranice Slovenska.

Kňazi
Členovia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko pri kostole Dechticach. Omša, na ktorej boli  prítomní, časovo predchádzala púti, ale organizačne nie je jej súčasťou.

Na púť pôjdem rád opäť. Pre tú atmosféru tam a tiež aj preto aby som vyjadril svoj postoj k súčasnému dianiu na Slovensku.

Čoraz viac udalostí dnešných dní ukazuje, že naše tzv. elity sa rozhodli pre iného boha, pre boha so svätyňami až príliš vzdialenými našim zeleným lesom.

To by až tak nevadilo, nech si každý verí, ktorému bohovi chce. Lenže tu je až príliš vidieť snaha potlačiť našu vieru nielen za pomoci zapredaných médií ale aj priamym zneužitím represívnych zložiek štátu.

Vysoko rúbu páni, naša viera pretrvala stáročia a takých už bolo v histórii, čo chceli ju silou meniť. A skončili všetci rovnako, po strate moci zavrhnutí dobou aktuálnou  i dejinami…

Najbližšia púť, tentokrát nie na Boričky  ale na Svätodušnicu, bude 15. augusta.

Svätodušnica ožije 15. augusta

Viac info je na stránke Dechtice – Kráľovná pomoci.

Fotoalbum (1200×900)

 

Vatra zvrchovanosti je udalosť, kde nemôžeme chýbať.

Vlastenci na celom Slovensku si v sobotu 15. júla  vatrami zvrchovanosti pripomenuli významnú udalosť –  25. výročie  Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Táto deklarácia  viedla 1. 1. 1993 k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky.

V súčasnosti sa naše tzv. „elity“ snažia z osobných prospechárskych dôvodov rozpustiť slovenskú štátnosť v „jadre“ Európskej únie.

Občania Slovenska, nedovoľme im to !

Ladislav Nagy

Stretnutie vlastencov na národnej púti – Kostolec (Ducové) 2017

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Vlastenecky zmýšľajúci ľudia si 5. júla na národnej púti pripomenuli život a dielo solúnskych bratov, Konštantína (dnes známeho pod jeho rehoľným menom Cyril) a Metoda.

Pred vyše 1155 rokmi sa knieža Rastislav rozhodol na území Veľkej Moravy nájsť spôsob akým by sa kresťanstvo dostalo do sŕdc jeho obyvateľov.

Potreboval k tomu vzdelaných vierozvestcov a tak požiadal o pomoc pápeža v Ríme. Tam nepochodil. Tak to skúsil v Carihrade.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Dobová náboženská biografia o sv. Metodovi a o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine nám necháva tento opis udalosti:

Cisár Michal III si vypočul Rastislavových poslov a hneď sa obrátil na Konštantína:

Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

To že sa cisár Michal III v oboch bratoch nemýlil, to dokázala aj táto národná púť.

Je symbolické, že hlavným problémom pre bratov neboli pohania, ale zradní germánsky svetskí a cirkevní, teda kresťanskí mocipáni, ktorí chceli dnešné Slovensko pre seba.

Dokonca v roku 870 uniesli svätého Metoda a v ťažkých podmienkach ho väznili.

Germánskych, presnejšie východofranských, pánov neobmäkčilo nič, žiadne prosby ani argumenty, až kým neboli v roku 872 Slovanmi porazení. Vojenské víťazstvo Slovanov prinieslo Metodovi slobodu.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Problémy so zasahovaním zo zahraničia však neustávali a za čias Svätopluka sa po Metodovej smrti cudzím pánom podarilo mnohé z diela bratov zničiť.

Ale duchovné posolstvo ich diela sa zničiť nepodarilo. Dôkazom toho sú účastníci tejto národnej púte.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Aj v dnešnej dobe je snaha zničiť dielo sv. Cyrila a sv. Metoda, mnohí sa na Slovensku tomu zapredali.

Ale my vlastenci nedopustíme zánik duchovného diela oboch svätých Solúnskych bratov, my sa nenecháme zapredancami ovplyvniť a ani vyhrážkami a silou zastrašiť.

A v tom nám Pán Boh pomáhaj! Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.

Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

foto: Ladislav Nagy

Deň detí.

V našich médiách sa ľudia o členoch Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko dozvedajú len zlé veci.

Našťastie občania majú svoju hlavu a správam z médií neveria.

Keď občan spozná členov strany osobne na niektorej z akcií, tak neuverí už médiám nikdy.

a súťažíme…

Krajský klub Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Trnava usporiadal akcie na deň detí v Piešťanoch a v Seredi.

zvládli sme to super, vďaka patrí všetkým, čo pomohli..
pravidelné upratovanie detských ihrísk členmi strany v Piešťanoch

text a foto: Ladislav Nagy